Tag Archives: قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:11 برابر با 2021/03/30 در بازار با نرخ 255,150 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 255,150 ریال امروز ده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:11 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 برابر با 2021/03/29 در بازار با نرخ 252,330 دویست و پنجاه و دو  هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 252,330 ریال امروز نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:48 برابر با 2021/03/28 در بازار با نرخ 247,540 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 247,540 ریال امروز هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:48 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:26 برابر با 2021/03/27 در بازار با نرخ 246,590 دویست و چهل و شش هزار و پانصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 246,590 ریال امروز هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:26 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/26 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 برابر با 2021/03/26 در بازار با نرخ 239,718 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 239,718 ریال امروز شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/25 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:17 برابر با 2021/03/25 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 239,630 ریال امروز پنج فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:17 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/24 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:17 برابر با 2021/03/24 در بازار با نرخ 239,907 دویست و سی و نه هزار و نه صد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 239,907 ریال امروز چهار فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:17 قیمت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/23 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:04 برابر با 2021/03/23 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 239,630 ریال امروز سه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:04 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/22 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:09 برابر با 2021/03/22 در بازار با نرخ 240,486 دویست و چهل هزار و چهار صد و هشتاد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 240,486 ریال امروز دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:09 قیمت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/21 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:43:17 برابر با 2021/03/21 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 239,630 ریال امروز یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:43:17 قیمت یورو […]