Tag Archives: قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/20 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سی اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:20 برابر با 2021/03/20 در بازار با نرخ 239,640 دویست و سی و نه هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 239,640 ریال امروز سی اسفند هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/19 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بیست و نه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:08 برابر با 2021/03/19 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 239,630 ریال امروز بیست و نه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/18 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:51 برابر با 2021/03/18 در بازار با نرخ 240,400 دویست و چهل هزار و چهار صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 240,400 ریال امروز بیست و هشت اسفند هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/17 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:26 برابر با 2021/03/17 در بازار با نرخ 240,840 دویست و چهل هزار و هشت صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 240,840 ریال امروز بیست و هفت اسفند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/16 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:19 برابر با 2021/03/16 در بازار با نرخ 239,140 دویست و سی و نه هزار و صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 239,140 ریال امروز بیست […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/15 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:27 برابر با 2021/03/15 در بازار با نرخ 239,200 دویست و سی و نه هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 239,200 ریال امروز بیست و پنج اسفند هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/14 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:44 برابر با 2021/03/14 در بازار با نرخ 241,780 دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 241,780 ریال امروز بیست و چهار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/13 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ بیست و سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:14 برابر با 2021/03/13 در بازار با نرخ 243,830 دویست و چهل و سه هزار و هشت صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 243,830 ریال امروز بیست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/12 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ بیست و دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:44:05 برابر با 2021/03/12 در بازار با نرخ 242,928 دویست و چهل و دو  هزار و نه صد و بیست و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 242,928 ریال امروز […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/11 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ بیست و یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:34 برابر با 2021/03/11 در بازار با نرخ 242,420 دویست و چهل و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 242,420 ریال امروز بیست و […]