Tag Archives: قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/09 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 برابر با 2021/04/09 در بازار با نرخ 244,660 دویست و چهل و چهار هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 244,660 ریال امروز بیست فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/08 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 برابر با 2021/04/08 در بازار با نرخ 244,700 دویست و چهل و چهار هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 244,700 ریال امروز نوزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 قیمت یورو 288,409 دویست […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/07 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 برابر با 2021/04/07 در بازار با نرخ 244,620 دویست و چهل و چهار هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 244,620 ریال امروز هجده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/06 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:59 برابر با 2021/04/06 در بازار با نرخ 245,950 دویست و چهل و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 245,950 ریال امروز هفده فروردین هزار و چهارصد ساعت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/05 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:26 برابر با 2021/04/05 در بازار با نرخ 244,450 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 244,450 ریال امروز شانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:26 قیمت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/04 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 برابر با 2021/04/04 در بازار با نرخ 242,990 دویست و چهل و دو  هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 242,990 ریال امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 قیمت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/03 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 برابر با 2021/04/03 در بازار با نرخ 249,730 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 249,730 ریال امروز چهارده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/02 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 برابر با 2021/04/02 در بازار با نرخ 252,100 دویست و پنجاه و دو  هزار و صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 252,100 ریال امروز سیزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 قیمت یورو 294,840 دویست […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/01 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ دوازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 برابر با 2021/04/01 در بازار با نرخ 252,010 دویست و پنجاه و دو  هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 252,010 ریال امروز دوازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 قیمت یورو 294,985 دویست و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 برابر با 2021/03/31 در بازار با نرخ 252,100 دویست و پنجاه و دو  هزار و صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 252,100 ریال امروز یازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 قیمت یورو 294,930 دویست […]