طلا

قیمت طلا 13,127,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:44 برابر با 2022/09/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,127,000 سیزده میلیون و صد و بیست و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست […]

قیمت طلا 13,127,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,055,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/09/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,055,000 سیزده میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ قیمت خرید طلا امروز بیست و هشت شهریور هزار

قیمت طلا 13,055,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,173,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/09/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,173,000 سیزده میلیون و صد و هفتاد و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست و هفت

قیمت طلا 13,173,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,224,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ بیست و شش شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/09/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,224,000 سیزده میلیون و دویست و بیست و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۶ قیمت خرید طلا امروز بیست و شش

قیمت طلا 13,224,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,224,611 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:02 برابر با 2022/09/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,224,611 سیزده میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و ششصد و یازده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۶/۲۵ قیمت خرید طلا

قیمت طلا 13,224,611 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,263,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/09/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,263,000 سیزده میلیون و دویست و شصت و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار

قیمت طلا 13,263,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,252,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:43 برابر با 2022/09/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,252,000 سیزده میلیون و دویست و پنجاه و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۳ قیمت خرید طلا امروز بیست و سه

قیمت طلا 13,252,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,344,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:42 برابر با 2022/09/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,344,000 سیزده میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۲۲ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 13,344,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 13,192,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:44 برابر با 2022/09/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,192,000 سیزده میلیون و صد و نود و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۱ قیمت خرید طلا امروز بیست و یک

قیمت طلا 13,192,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,917,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:44 برابر با 2022/09/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,917,000 دوازده میلیون و نه صد و هفده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۰ قیمت خرید طلا امروز بیست شهریور هزار و چهارصد و

قیمت طلا 12,917,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ بیشتر بخوانید »