currency

قیمت دلار 647,095 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۱/۳۱ سی و یک فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:10 برابر با 2024/04/19 در بازار دلار با نرخ 647,095 ششصد و چهل و هفت هزار ونود و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۳/۱/۳۱ قیمت واقعی دلار 647,095 ریال امروز در پاساژ افشار سی و […]

قیمت دلار 647,095 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:15 برابر با 2024/04/18 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار سی فروردین هزار و چهارصد و سه

قیمت دلار 647,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,544 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:05 برابر با 2024/04/17 در بازار دلار با نرخ 647,544 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ قیمت واقعی دلار 647,544 ریال امروز در پاساژ

قیمت دلار 647,544 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:16 برابر با 2024/04/16 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هشت

قیمت دلار 647,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,626 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:08 برابر با 2024/04/15 در بازار دلار با نرخ 647,626 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ قیمت واقعی دلار 647,626 ریال امروز در پاساژ

قیمت دلار 647,626 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۶

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:20 برابر با 2024/04/14 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۶ قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و شش فروردین هزار

قیمت دلار 647,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,517 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۵

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:04 برابر با 2024/04/13 در بازار دلار با نرخ 647,517 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و هفده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۵ قیمت واقعی دلار 647,517 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 647,517 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,000 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:26 برابر با 2024/04/12 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۳/۱/۲۴ قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و چهار فروردین هزار

قیمت دلار 647,000 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,570 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۳

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:07 برابر با 2024/04/11 در بازار دلار با نرخ 647,570 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۳ قیمت واقعی دلار 647,570 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 647,570 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 647,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:22 برابر با 2024/04/10 در بازار دلار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۲ قیمت واقعی دلار 647,000 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و دو فروردین هزار

قیمت دلار 647,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۲ بیشتر بخوانید »

سبد خرید