currency

قیمت دلار 505,010 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:25 برابر با 2023/12/04 در بازار دلار با نرخ 505,010 پانصد و پنج هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ قیمت واقعی دلار 505,010 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار 505,010 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

قیمت دلار 504,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:57 برابر با 2023/12/03 در بازار دلار با نرخ 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ قیمت واقعی دلار 504,690 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 504,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 506,202 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:49 برابر با 2023/12/02 در بازار دلار با نرخ 506,202 پانصد و شش هزار و دویست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ قیمت واقعی دلار 506,202 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 506,202 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:28 برابر با 2023/12/01 در بازار دلار با نرخ 505,340 پانصد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ قیمت واقعی دلار 505,340 ریال امروز در پاساژ افشار ده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:26 برابر با 2023/11/30 در بازار دلار با نرخ 505,190 پانصد و پنج هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ قیمت واقعی دلار 505,190 ریال امروز در پاساژ افشار نه آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:52 برابر با 2023/11/29 در بازار دلار با نرخ 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ قیمت واقعی دلار 505,050 ریال امروز در پاساژ افشار هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت دلار 504,240 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:27 برابر با 2023/11/28 در بازار دلار با نرخ 504,240 پانصد و چهار هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ قیمت واقعی دلار 504,240 ریال امروز در پاساژ افشار هفت آذر هزار …

قیمت دلار 504,240 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »

قیمت دلار 501,860 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:23 برابر با 2023/11/27 در بازار دلار با نرخ 501,860 پانصد و یک هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ قیمت واقعی دلار 501,860 ریال امروز در پاساژ افشار شش آذر هزار و …

قیمت دلار 501,860 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶ ادامه »

قیمت دلار 503,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:31 برابر با 2023/11/26 در بازار دلار با نرخ 503,690 پانصد و سه هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ قیمت واقعی دلار 503,690 ریال امروز در پاساژ افشار پنج آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 503,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ ادامه »

قیمت دلار 503,931 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:54 برابر با 2023/11/25 در بازار دلار با نرخ 503,931 پانصد و سه هزار و نه صد و سی و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ قیمت واقعی دلار 503,931 ریال امروز در پاساژ افشار چهار آذر …

قیمت دلار 503,931 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ ادامه »