currency

قیمت دلار 506,490 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ شانزده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:22 برابر با 2023/06/06 در بازار دلار با نرخ 506,490 پانصد و شش هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۶ قیمت واقعی دلار 506,490 ریال امروز در پاساژ افشار شانزده خرداد …

قیمت دلار 506,490 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ ادامه »

قیمت دلار 506,787 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۵ پانزده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:01 برابر با 2023/06/05 در بازار دلار با نرخ 506,787 پانصد و شش هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۵ قیمت واقعی دلار 506,787 ریال امروز در پاساژ افشار پانزده خرداد هزار …

قیمت دلار 506,787 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۵ ادامه »

قیمت دلار 506,490 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۴ چهارده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:02 برابر با 2023/06/04 در بازار دلار با نرخ 506,490 پانصد و شش هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۴ قیمت واقعی دلار 506,490 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده خرداد هزار و …

قیمت دلار 506,490 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴ ادامه »

قیمت دلار 511,687 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۳

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۳ سیزده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:14 برابر با 2023/06/03 در بازار دلار با نرخ 511,687 پانصد و یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۳ قیمت واقعی دلار 511,687 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده خرداد هزار …

قیمت دلار 511,687 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ ادامه »

قیمت دلار 510,890 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:14 برابر با 2023/06/02 در بازار دلار با نرخ 510,890 پانصد و ده هزار و هشت صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ قیمت واقعی دلار 510,890 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده خرداد هزار و …

قیمت دلار 510,890 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 508,340 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:02 برابر با 2023/06/01 در بازار دلار با نرخ 508,340 پانصد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ قیمت واقعی دلار 508,340 ریال امروز در پاساژ افشار یازده خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار 508,340 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 512,520 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:21 برابر با 2023/05/31 در بازار دلار با نرخ 512,520 پانصد و دوازده هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ قیمت واقعی دلار 512,520 ریال امروز در پاساژ افشار ده خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار 512,520 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 517,170 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ نه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:03 برابر با 2023/05/30 در بازار دلار با نرخ 517,170 پانصد و هفده هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ قیمت واقعی دلار 517,170 ریال امروز در پاساژ افشار نه خرداد هزار …

قیمت دلار 517,170 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ ادامه »

قیمت دلار 515,120 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۸

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ هشت خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:02 برابر با 2023/05/29 در بازار دلار با نرخ 515,120 پانصد و پانزده هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ قیمت واقعی دلار 515,120 ریال امروز در پاساژ افشار هشت خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار 515,120 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۸ ادامه »

قیمت دلار 517,850 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ هفت خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:15 برابر با 2023/05/28 در بازار دلار با نرخ 517,850 پانصد و هفده هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ قیمت واقعی دلار 517,850 ریال امروز در پاساژ افشار هفت خرداد هزار و …

قیمت دلار 517,850 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۷ ادامه »