currency

قیمت دلار 572,408 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳۰

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:26 برابر با 2024/07/20 در بازار دلار با نرخ 572,408 پانصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ قیمت واقعی دلار 572,408 ریال امروز در پاساژ افشار سی تیر […]

قیمت دلار 572,408 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 572,200 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۹

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:30 برابر با 2024/07/19 در بازار دلار با نرخ 572,200 پانصد و هفتاد و دو  هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۹ قیمت واقعی دلار 572,200 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و نه

قیمت دلار 572,200 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 573,300 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:20 برابر با 2024/07/18 در بازار دلار با نرخ 573,300 پانصد و هفتاد و سه هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ قیمت واقعی دلار 573,300 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هشت

قیمت دلار 573,300 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:28 برابر با 2024/07/17 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:24 برابر با 2024/07/16 در بازار دلار با نرخ 580,109 پانصد و هشتاد هزار و صد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ قیمت واقعی دلار 580,109 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:32 برابر با 2024/07/15 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 576,730 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:49 برابر با 2024/07/14 در بازار دلار با نرخ 576,730 پانصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ قیمت واقعی دلار 576,730 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 576,730 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,650 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:30 برابر با 2024/07/13 در بازار دلار با نرخ 579,650 پانصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۳ قیمت واقعی دلار 579,650 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,650 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 580,617 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۲

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:04 برابر با 2024/07/12 در بازار دلار با نرخ 580,617 پانصد و هشتاد هزار و ششصد و هفده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۳/۴/۲۲ قیمت واقعی دلار 580,617 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و دو

قیمت دلار 580,617 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 585,100 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:27 برابر با 2024/07/11 در بازار دلار با نرخ 585,100 پانصد و هشتاد و پنج هزار و صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۱ قیمت واقعی دلار 585,100 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و یک

قیمت دلار 585,100 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۱ بیشتر بخوانید »