اهواز

قیمت طلا 17,968,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:47 برابر با 2023/01/05 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 17,968,000 هفده میلیون و نه صد و شصت و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ قیمت خرید طلا امروز پانزده دی هزار و …

قیمت طلا 17,968,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ادامه »

قیمت دلار 391,420 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:45 برابر با 2023/01/05 در بازار دلار با نرخ 391,420 سیصد و نود و یک هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ قیمت واقعی دلار 391,420 ریال امروز در پاساژ افشار پانزده دی …

قیمت دلار 391,420 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ادامه »

قیمت سکه 203,670,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:46 برابر با 2023/01/04 در بازار سکه با نرخ 203,670,000 دویست و سه میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهارده دی هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 203,670,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ادامه »

قیمت طلا 17,987,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:49 برابر با 2023/01/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 17,987,000 هفده میلیون و نه صد و هشتاد و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ قیمت خرید طلا امروز چهارده دی هزار و …

قیمت طلا 17,987,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ادامه »

قیمت دلار 383,530 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:42 برابر با 2023/01/04 در بازار دلار با نرخ 383,530 سیصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ قیمت واقعی دلار 383,530 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده دی هزار …

قیمت دلار 383,530 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ادامه »

قیمت سکه 199,020,006 سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:47 برابر با 2023/01/03 در بازار سکه با نرخ 199,020,006 صد و نود و نه میلیون و بیست هزار وشش ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سیزده دی هزار و چهارصد …

قیمت سکه 199,020,006 سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ادامه »

قیمت طلا 17,855,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:43 برابر با 2023/01/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 17,855,000 هفده میلیون و هشت صد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ قیمت خرید طلا امروز سیزده دی …

قیمت طلا 17,855,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ادامه »

قیمت دلار 387,590 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2023/01/03 در بازار دلار با نرخ 387,590 سیصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ قیمت واقعی دلار 387,590 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده …

قیمت دلار 387,590 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ادامه »

قیمت سکه 200,990,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:49 برابر با 2023/01/02 در بازار سکه با نرخ 200,990,000 دویست میلیون و نه صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دوازده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:49 …

قیمت سکه 200,990,000 دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ادامه »

قیمت طلا 18,506,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:44 برابر با 2023/01/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 18,506,000 هجده میلیون و پانصد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت طلا 18,506,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ادامه »