Tag Archives: ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/10 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ بیست اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:42:15 برابر با 2021/05/10 در بازار با نرخ 213,080 دویست و سیزده هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 213,080 ریال امروز بیست اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:42:15 قیمت یورو 259,130 دویست و پنجاه و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/09 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/05/09 در بازار با نرخ 207,300 دویست و هفت هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 207,300 ریال امروز نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت یورو 250,400 دویست و پنجاه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/08 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ هجده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:39 برابر با 2021/05/08 در بازار با نرخ 206,410 دویست و شش هزار و چهار صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 206,410 ریال امروز هجده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:39 قیمت یورو 253,148 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/07 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۱۷ هفده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 برابر با 2021/05/07 در بازار با نرخ 206,480 دویست و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 206,480 ریال امروز هفده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 قیمت یورو 252,480 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/06 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ شانزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:48 برابر با 2021/05/06 در بازار با نرخ 206,420 دویست و شش هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 206,420 ریال امروز شانزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:48 قیمت یورو 252,500 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/05 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ پانزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:30 برابر با 2021/05/05 در بازار با نرخ 214,080 دویست و چهارده هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 214,080 ریال امروز پانزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:30 قیمت یورو 258,914 دویست و پنجاه و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/04 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۴ چهارده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 برابر با 2021/05/04 در بازار با نرخ 217,310 دویست و هفده هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 217,310 ریال امروز چهارده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/03 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:08 برابر با 2021/05/03 در بازار با نرخ 218,040 دویست و هجده هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 218,040 ریال امروز سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:08 قیمت یورو 266,150 دویست و شصت و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/02 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ دوازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 برابر با 2021/05/02 در بازار با نرخ 223,190 دویست و بیست و سه هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 223,190 ریال امروز دوازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 قیمت یورو […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/01 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ یازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:51 برابر با 2021/05/01 در بازار با نرخ 230,620 دویست و سی هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 230,620 ریال امروز یازده اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:51 قیمت یورو 279,110 دویست […]