Category Archives: بورس

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 برابر با 2021/04/19 در بازار با نرخ 238,470 دویست و سی و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 238,470 ریال امروز سی فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 قیمت […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 برابر با 2021/04/18 در بازار با نرخ 238,850 دویست و سی و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 238,850 ریال امروز بیست و نه فروردین هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/17 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:39 برابر با 2021/04/17 در بازار با نرخ 239,940 دویست و سی و نه هزار و نه صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 239,940 ریال امروز بیست و هشت فروردین هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/16 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:50 برابر با 2021/04/16 در بازار با نرخ 239,870 دویست و سی و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 239,870 ریال امروز بیست و هفت فروردین هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 برابر با 2021/04/15 در بازار با نرخ 240,290 دویست و چهل هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 240,290 ریال امروز بیست و شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:50 برابر با 2021/04/14 در بازار با نرخ 241,280 دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 241,280 ریال امروز بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:21 برابر با 2021/04/13 در بازار با نرخ 242,860 دویست و چهل و دو  هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 242,860 ریال امروز بیست و چهار فروردین […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 برابر با 2021/04/12 در بازار با نرخ 243,720 دویست و چهل و سه هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 243,720 ریال امروز بیست و سه فروردین هزار و چهارصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 برابر با 2021/04/11 در بازار با نرخ 241,960 دویست و چهل و یک هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 241,960 ریال امروز بیست و دو فروردین هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/10 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:32 برابر با 2021/04/10 در بازار با نرخ 243,550 دویست و چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 243,550 ریال امروز بیست و یک فروردین هزار و چهارصد […]