قزوین

قیمت دلار 504,240 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:27 برابر با 2023/11/28 در بازار دلار با نرخ 504,240 پانصد و چهار هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ قیمت واقعی دلار 504,240 ریال امروز در پاساژ افشار هفت آذر هزار …

قیمت دلار 504,240 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »

قیمت سکه 288,620,000 دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:24 برابر با 2023/11/27 در بازار سکه با نرخ 288,620,000 دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش آذر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 288,620,000 دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ ادامه »

قیمت طلا 24,384,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:28 برابر با 2023/11/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,384,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ قیمت خرید طلا امروز شش آذر هزار …

قیمت طلا 24,384,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶ ادامه »

قیمت دلار 501,860 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:23 برابر با 2023/11/27 در بازار دلار با نرخ 501,860 پانصد و یک هزار و هشت صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ قیمت واقعی دلار 501,860 ریال امروز در پاساژ افشار شش آذر هزار و …

قیمت دلار 501,860 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۶ ادامه »

قیمت سکه 289,520,182 یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:39 برابر با 2023/11/26 در بازار سکه با نرخ 289,520,182 دویست و هشتاد و نه میلیون و پانصد و بیست هزار و صد و هشتاد و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 289,520,182 یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ ادامه »

قیمت طلا 24,548,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:44 برابر با 2023/11/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,548,000 بیست و چهار میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ قیمت خرید طلا امروز پنج آذر هزار …

قیمت طلا 24,548,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ ادامه »

قیمت دلار 503,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:31 برابر با 2023/11/26 در بازار دلار با نرخ 503,690 پانصد و سه هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۵ قیمت واقعی دلار 503,690 ریال امروز در پاساژ افشار پنج آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 503,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۵ ادامه »

قیمت سکه 288,630,040 شنبه ۱۴۰۲/۹/۴

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:24 برابر با 2023/11/25 در بازار سکه با نرخ 288,630,040 دویست و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و سی هزار وچهل ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهار آذر هزار و چهارصد …

قیمت سکه 288,630,040 شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ ادامه »

قیمت طلا 24,379,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:03:11 برابر با 2023/11/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,379,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ قیمت خرید طلا امروز چهار آذر هزار …

قیمت طلا 24,379,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ ادامه »

قیمت دلار 503,931 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:54 برابر با 2023/11/25 در بازار دلار با نرخ 503,931 پانصد و سه هزار و نه صد و سی و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ قیمت واقعی دلار 503,931 ریال امروز در پاساژ افشار چهار آذر …

قیمت دلار 503,931 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ ادامه »