دلار

قیمت ارز تاریخ 2021/12/09 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:15 برابر با 2021/12/09 در بازار دلار با نرخ 277,770 دویست و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 277,770 ریال امروز در پاساژ افشار هجده آذر هزار و […]

قیمت ارز تاریخ 2021/12/09 روز پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/08 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:18 برابر با 2021/12/08 در بازار دلار با نرخ 278,130 دویست و هفتاد و هشت هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 278,130 ریال امروز در پاساژ افشار هفده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/08 روز چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/07 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:25 برابر با 2021/12/07 در بازار دلار با نرخ 278,240 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 278,240 ریال امروز در پاساژ افشار شانزده آذر

قیمت ارز تاریخ 2021/12/07 روز سه شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/06 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:13 برابر با 2021/12/06 در بازار دلار با نرخ 278,640 دویست و هفتاد و هشت هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 278,640 ریال امروز در پاساژ افشار پانزده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/06 روز دوشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/05 در بازار دلار با نرخ 278,720 دویست و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 278,720 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/04 در بازار دلار با نرخ 273,160 دویست و هفتاد و سه هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 273,160 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:30 برابر با 2021/12/03 در بازار دلار با نرخ 273,240 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 273,240 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:27 برابر با 2021/12/02 در بازار دلار با نرخ 266,970 دویست و شصت و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 266,970 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آذر هزار

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/01 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:18 برابر با 2021/12/01 در بازار دلار با نرخ 289,070 دویست و هشتاد و نه هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 289,070 ریال امروز در پاساژ افشار ده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:18

قیمت ارز تاریخ 2021/12/01 روز چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/30 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:56 برابر با 2021/11/30 در بازار دلار با نرخ 288,800 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 288,800 ریال امروز در پاساژ افشار نه آذر هزار

قیمت ارز تاریخ 2021/11/30 روز سه شنبه بیشتر بخوانید »

سبد خرید