خوی

قیمت طلا 24,790,051 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2023/12/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,790,051 بیست و چهار میلیون و هفتصد و نود هزار وپنجاه و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده آذر …

قیمت طلا 24,790,051 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:28 برابر با 2023/12/01 در بازار دلار با نرخ 505,340 پانصد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ قیمت واقعی دلار 505,340 ریال امروز در پاساژ افشار ده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

قیمت سکه 294,110,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:25 برابر با 2023/11/30 در بازار سکه با نرخ 294,110,000 دویست و نود و چهار میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه آذر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 294,110,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت طلا 24,867,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:34 برابر با 2023/11/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,867,000 بیست و چهار میلیون و هشت صد و شصت و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ قیمت خرید طلا امروز نه آذر …

قیمت طلا 24,867,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:26 برابر با 2023/11/30 در بازار دلار با نرخ 505,190 پانصد و پنج هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ قیمت واقعی دلار 505,190 ریال امروز در پاساژ افشار نه آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت سکه 290,960,120 چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:46 برابر با 2023/11/29 در بازار سکه با نرخ 290,960,120 دویست و نود میلیون و نه صد و شصت هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هشت آذر هزار …

قیمت سکه 290,960,120 چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت طلا 24,576,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:37 برابر با 2023/11/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,576,000 بیست و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ قیمت خرید طلا امروز هشت آذر هزار …

قیمت طلا 24,576,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:52 برابر با 2023/11/29 در بازار دلار با نرخ 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ قیمت واقعی دلار 505,050 ریال امروز در پاساژ افشار هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت سکه 289,510,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:38 برابر با 2023/11/28 در بازار سکه با نرخ 289,510,000 دویست و هشتاد و نه میلیون و پانصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت آذر هزار و …

قیمت سکه 289,510,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »

قیمت طلا 24,354,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:32 برابر با 2023/11/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,354,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ قیمت خرید طلا امروز هفت …

قیمت طلا 24,354,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »