اصفهان

قیمت دلار 491,420 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۳ بیست و سه مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:22 برابر با 2023/08/14 در بازار دلار با نرخ 491,420 چهار صد و نود و یک هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۳ قیمت واقعی دلار 491,420 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 491,420 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ ادامه »

قیمت سکه 281,010,504 یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:20 برابر با 2023/08/13 در بازار سکه با نرخ 281,010,504 دویست و هشتاد و یک میلیون و ده هزار و پانصد و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و …

قیمت سکه 281,010,504 یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ ادامه »

قیمت طلا 23,107,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:19 برابر با 2023/08/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,107,000 بیست و سه میلیون و صد و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ قیمت خرید طلا امروز بیست و دو …

قیمت طلا 23,107,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ ادامه »

قیمت دلار 485,410 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ بیست و دو مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:22 برابر با 2023/08/13 در بازار دلار با نرخ 485,410 چهار صد و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ قیمت واقعی دلار 485,410 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 485,410 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ ادامه »

قیمت سکه 276,860,764 شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ بیست و یک مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:23 برابر با 2023/08/12 در بازار سکه با نرخ 276,860,764 دویست و هفتاد و شش میلیون و هشت صد و شصت هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ نرخ سکه بهار …

قیمت سکه 276,860,764 شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ ادامه »

قیمت طلا 22,870,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۱

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ بیست و یک مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:24 برابر با 2023/08/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 22,870,000 بیست و دو  میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ قیمت خرید طلا امروز بیست و …

قیمت طلا 22,870,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ ادامه »

قیمت دلار 497,473 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ بیست و یک مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:19 برابر با 2023/08/12 در بازار دلار با نرخ 497,473 چهار صد و نود و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۵/۲۱ قیمت واقعی دلار 497,473 ریال امروز …

قیمت دلار 497,473 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ ادامه »

قیمت سکه 285,510,000 جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:24 برابر با 2023/08/11 در بازار سکه با نرخ 285,510,000 دویست و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست مرداد هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 285,510,000 جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ ادامه »

قیمت طلا 23,495,538 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:29 برابر با 2023/08/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,495,538 بیست و سه میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار و پانصد و سی و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ …

قیمت طلا 23,495,538 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ ادامه »

قیمت دلار 496,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:25 برابر با 2023/08/11 در بازار دلار با نرخ 496,730 چهار صد و نود و شش هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۵/۲۰ قیمت واقعی دلار 496,730 ریال امروز در پاساژ افشار بیست مرداد …

قیمت دلار 496,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۰ ادامه »