اصفهان

قیمت طلا 25,490,129 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:15 برابر با 2023/04/07 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,490,129 بیست و پنج میلیون و چهار صد و نود هزار و صد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ قیمت خرید […]

قیمت طلا 25,490,129 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 507,060 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:57 برابر با 2023/04/07 در بازار دلار با نرخ 507,060 پانصد و هفت هزار وشصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ قیمت واقعی دلار 507,060 ریال امروز در پاساژ افشار هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت

قیمت دلار 507,060 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 317,010,629 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:56 برابر با 2023/04/06 در بازار سکه با نرخ 317,010,629 سیصد و هفده میلیون و ده هزار و ششصد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفده فروردین هزار و

قیمت سکه 317,010,629 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 25,536,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:56 برابر با 2023/04/06 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,536,000 بیست و پنج میلیون و پانصد و سی و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ قیمت خرید طلا امروز هفده فروردین هزار

قیمت طلا 25,536,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 507,950 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۷

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:14 برابر با 2023/04/06 در بازار دلار با نرخ 507,950 پانصد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ قیمت واقعی دلار 507,950 ریال امروز در پاساژ افشار هفده فروردین هزار و

قیمت دلار 507,950 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 315,800,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:04 برابر با 2023/04/05 در بازار سکه با نرخ 315,800,000 سیصد و پانزده میلیون و هشت صد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:04

قیمت سکه 315,800,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 25,908,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:55 برابر با 2023/04/05 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,908,000 بیست و پنج میلیون و نه صد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ قیمت خرید طلا امروز شانزده فروردین هزار و

قیمت طلا 25,908,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 507,800 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:55 برابر با 2023/04/05 در بازار دلار با نرخ 507,800 پانصد و هفت هزار و هشت صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۶ قیمت واقعی دلار 507,800 ریال امروز در پاساژ افشار شانزده فروردین هزار و چهارصد و

قیمت دلار 507,800 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 308,930,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:56 برابر با 2023/04/04 در بازار سکه با نرخ 308,930,000 سیصد و هشت میلیون و نه صد و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد

قیمت سکه 308,930,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 25,086,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:55 برابر با 2023/04/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,086,000 بیست و پنج میلیون و هشتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۵ قیمت خرید طلا امروز پانزده فروردین هزار

قیمت طلا 25,086,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ بیشتر بخوانید »