Tag Archives: ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/30 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:05 برابر با 2020/12/30 در بازار با نرخ 257,040 دویست و پنجاه و هفت هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 257,040 ریال امروز ده دی هزار و سیصد و نود و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/29 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:43:00 برابر با 2020/12/29 در بازار با نرخ 257,350 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 257,350 ریال امروز نه دی هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/28 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:37 برابر با 2020/12/28 در بازار با نرخ 257,410 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 257,410 ریال امروز هشت دی هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/27 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:12 برابر با 2020/12/27 در بازار با نرخ 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 256,950 ریال امروز هفت دی هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/26 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:43 برابر با 2020/12/26 در بازار با نرخ 258,610 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 258,610 ریال امروز شش دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/25 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۵ پنج دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:14 برابر با 2020/12/25 در بازار با نرخ 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 258,620 ریال امروز پنج دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/24 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:48 برابر با 2020/12/24 در بازار با نرخ 257,850 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 257,850 ریال امروز چهار دی هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/23 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:43:09 برابر با 2020/12/23 در بازار با نرخ 256,350 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 256,350 ریال امروز سه دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/22 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:08 برابر با 2020/12/22 در بازار با نرخ 254,470 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 254,470 ریال امروز دو دی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/21 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:57 برابر با 2020/12/21 در بازار با نرخ 252,940 دویست و پنجاه و دو  هزار و نه صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 252,940 ریال امروز یک دی هزار و […]