قیمت سکه 121,790,000 شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:47 برابر با 2022/01/15 در بازار سکه با نرخ 121,790,000 صد و بیست و یک میلیون و هفتصد و نود هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت لحظه ای سکه شنبه

نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج دی هزار و چهارصد ساعت 12:45:47  119,040,000  ریال قیمت نیم سکه 66,750,000 شصت و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال قیمت ربع سکه 37,500,000 سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

نرخ سکه ساعت 12:45:47  

قیمت لحظه ای سکهقیمت زنده سکهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی121,790,000صد و بیست و یک میلیون و هفتصد و نود هزار12:45:47 
قیمت سکه بهار آزادی119,040,000صد و نونزده میلیون و چهل هزار12:45:47 
قیمت نیم سکه66,750,000شصت و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار12:45:47 
قیمت ربع سکه37,500,000سی و هفت میلیون و پانصد هزار12:45:47 
قیمت سکه یک گرمی22,500,565بیست و دو  میلیون و پانصد هزار و پانصد و شصت و پنج12:45:47 
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۴۰۰11,989,000یازده میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار12:45:47 
Rate this post