شیراز

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:19 برابر با 2023/03/18 در بازار دلار با نرخ 456,506 چهار صد و پنجاه و شش هزار و پانصد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ قیمت واقعی دلار 456,506 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت سکه 287,870,000 جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:14 برابر با 2023/03/17 در بازار سکه با نرخ 287,870,000 دویست و هشتاد و هفت میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و شش …

قیمت سکه 287,870,000 جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت طلا 23,147,686 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:19 برابر با 2023/03/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,147,686 بیست و سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه …

قیمت طلا 23,147,686 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:25 برابر با 2023/03/17 در بازار دلار با نرخ 456,320 چهار صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ قیمت واقعی دلار 456,320 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت سکه 287,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:16 برابر با 2023/03/16 در بازار سکه با نرخ 287,880,000 دویست و هشتاد و هفت میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج …

قیمت سکه 287,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ادامه »

قیمت طلا 22,657,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:13 برابر با 2023/03/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 22,657,000 بیست و دو  میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 22,657,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 460,460 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:23 برابر با 2023/03/16 در بازار دلار با نرخ 460,460 چهار صد و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ قیمت واقعی دلار 460,460 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت دلار 460,460 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 293,890,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:49:34 برابر با 2023/03/15 در بازار سکه با نرخ 293,890,000 دویست و نود و سه میلیون و هشت صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار …

قیمت سکه 293,890,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ادامه »

قیمت طلا 22,939,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:12 برابر با 2023/03/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 22,939,000 بیست و دو  میلیون و نه صد و سی و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا 22,939,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ادامه »

قیمت دلار 457,910 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:24 برابر با 2023/03/15 در بازار دلار با نرخ 457,910 چهار صد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ قیمت واقعی دلار 457,910 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 457,910 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ادامه »