قیمت سکه 118,170,206 پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸ بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 13:00:30 برابر با 2021/08/19 در بازار با نرخ 118,170,206 صد و هجده میلیون و صد و هفتاد هزار و دویست و شش ریال داد و ستد شد.

قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه

نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 13:00:30  112,480,206  ریال قیمت نیم سکه 60,320,000 شصت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال قیمت ربع سکه 37,850,000 سی و هفت میلیون و هشت صد و پنجاه هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:00:30  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی118,170,206صد و هجده میلیون و صد و هفتاد هزار و دویست و شش13:00:30 
سکه بهار آزادی112,480,206صد و دوازده میلیون و چهار صد و هشتاد هزار و دویست و شش13:00:30 
قیمت نیم سکه60,320,000شصت میلیون و سیصد و بیست هزار13:00:30 
قیمت ربع سکه37,850,000سی و هفت میلیون و هشت صد و پنجاه هزار13:00:30 
قیمت سکه یک گرمی22,965,206بیست و دو  میلیون و نه صد و شصت و پنج هزار و دویست و شش13:00:30 
Rate this post