قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/30 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:37 برابر با 2021/01/30 در بازار با نرخ 234,810 دویست و سی و چهار هزار و هشت صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 234,810 ریال امروز یازده بهمن هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/30 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/29 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:15 برابر با 2021/01/29 در بازار با نرخ 232,110 دویست و سی و دو  هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 232,110 ریال امروز ده بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/29 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/28 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۹ نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:06 برابر با 2021/01/28 در بازار با نرخ 234,130 دویست و سی و چهار هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 234,130 ریال امروز نه بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/28 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:56 برابر با 2021/01/27 در بازار با نرخ 231,050 دویست و سی و یک هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 231,050 ریال امروز هشت بهمن هزار و سیصد و نود و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:35 برابر با 2021/01/26 در بازار با نرخ 229,720 دویست و بیست و نه هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 229,720 ریال امروز هفت بهمن هزار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۶ شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:31 برابر با 2021/01/25 در بازار با نرخ 224,320 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 224,320 ریال امروز شش بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:07 برابر با 2021/01/24 در بازار با نرخ 224,350 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 224,350 ریال امروز پنج بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:19 برابر با 2021/01/23 در بازار با نرخ 225,840 دویست و بیست و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 225,840 ریال امروز چهار بهمن هزار و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۳ سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:58 برابر با 2021/01/22 در بازار با نرخ 226,550 دویست و بیست و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 226,550 ریال امروز سه بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:21 برابر با 2021/01/21 در بازار با نرخ 227,520 دویست و بیست و هفت هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 227,520 ریال امروز دو بهمن هزار و سیصد

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

سبد خرید