اصفهان

قیمت سکه 309,510,224 دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:55 برابر با 2023/04/10 در بازار سکه با نرخ 309,510,224 سیصد و نه میلیون و پانصد و ده هزار و دویست و بیست و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 309,510,224 دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ ادامه »

قیمت طلا 24,693,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:57 برابر با 2023/04/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,693,000 بیست و چهار میلیون و ششصد و نود و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 24,693,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ ادامه »

قیمت دلار 499,900 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۱

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:04 برابر با 2023/04/10 در بازار دلار با نرخ 499,900 چهار صد و نود و نه هزار و نه صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۱ قیمت واقعی دلار 499,900 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت دلار 499,900 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ ادامه »

قیمت سکه 315,960,000 یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:08 برابر با 2023/04/09 در بازار سکه با نرخ 315,960,000 سیصد و پانزده میلیون و نه صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست فروردین هزار و چهارصد و دو …

قیمت سکه 315,960,000 یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ ادامه »

قیمت طلا 25,421,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:56 برابر با 2023/04/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,421,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و بیست و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ قیمت خرید طلا امروز بیست فروردین …

قیمت طلا 25,421,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ ادامه »

قیمت دلار 507,830 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:06 برابر با 2023/04/09 در بازار دلار با نرخ 507,830 پانصد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۰ قیمت واقعی دلار 507,830 ریال امروز در پاساژ افشار بیست فروردین هزار و …

قیمت دلار 507,830 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ ادامه »

قیمت سکه 316,010,000 شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:54 برابر با 2023/04/08 در بازار سکه با نرخ 316,010,000 سیصد و شانزده میلیون و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:54  282,010,000 …

قیمت سکه 316,010,000 شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ ادامه »

قیمت طلا 25,490,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:04 برابر با 2023/04/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,490,000 بیست و پنج میلیون و چهار صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ قیمت خرید طلا امروز نوزده فروردین هزار و …

قیمت طلا 25,490,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ ادامه »

قیمت دلار 507,470 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:07 برابر با 2023/04/08 در بازار دلار با نرخ 507,470 پانصد و هفت هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ قیمت واقعی دلار 507,470 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده فروردین هزار و …

قیمت دلار 507,470 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ ادامه »

قیمت سکه 317,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:55 برابر با 2023/04/07 در بازار سکه با نرخ 317,880,000 سیصد و هفده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده فروردین هزار و چهارصد و دو …

قیمت سکه 317,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۸ ادامه »