اصفهان

قیمت طلا 15,057,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:47 برابر با 2022/11/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 15,057,000 پانزده میلیون و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست و نه آبان هزار […]

قیمت طلا 15,057,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 348,170 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:53 برابر با 2022/11/20 در بازار دلار با نرخ 348,170 سیصد و چهل و هشت هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ قیمت واقعی دلار 348,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 348,170 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 162,250,994 شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:42 برابر با 2022/11/19 در بازار سکه با نرخ 162,250,994 صد و شصت و دو  میلیون و دویست و پنجاه هزار و نه صد و نود و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ نرخ سکه بهار

قیمت سکه 162,250,994 شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 14,824,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:50 برابر با 2022/11/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,824,000 چهارده میلیون و هشت صد و بیست و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ قیمت خرید طلا امروز بیست و

قیمت طلا 14,824,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 347,925 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/11/19 در بازار دلار با نرخ 347,925 سیصد و چهل و هفت هزار و نه صد و بیست و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۸ قیمت واقعی دلار 347,925 ریال امروز در

قیمت دلار 347,925 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 162,750,000 جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:43 برابر با 2022/11/18 در بازار سکه با نرخ 162,750,000 صد و شصت و دو  میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت آبان

قیمت سکه 162,750,000 جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 14,856,363 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۷

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:43 برابر با 2022/11/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,856,363 چهارده میلیون و هشت صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و شصت و سه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷

قیمت طلا 14,856,363 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 347,510 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۷

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:47 برابر با 2022/11/18 در بازار دلار با نرخ 347,510 سیصد و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۸/۲۷ قیمت واقعی دلار 347,510 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 347,510 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 163,850,487 پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:44 برابر با 2022/11/17 در بازار سکه با نرخ 163,850,487 صد و شصت و سه میلیون و هشت صد و پنجاه هزار و چهار صد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ نرخ سکه

قیمت سکه 163,850,487 پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 14,921,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۶

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:59 برابر با 2022/11/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,921,000 چهارده میلیون و نه صد و بیست و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۶ قیمت خرید طلا امروز بیست و

قیمت طلا 14,921,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۶ بیشتر بخوانید »

سبد خرید