قیمت پوند انگلستان امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت پوند انگلستان امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت روز پوند انگلستان امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714