قیمت یورو امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت یورو امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت یورو در روز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714