قیمت لیر ترکیه امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت لیر ترکیه امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714

قیمت روز لیر ترکیه امروز یک شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت 13980714