قیمت مثقال طلا
  • قیمت مثقال طلا

قیمت مثقال طلا

17٬482٬000 ‎ریال

قیمت مثقال طلا برابر است با 4.6083 گرم، از دیرباز دو واحد «مثقال» و «درهم» با اصل یونانی دراخما به عنوان اصلی‌ترین یکاهای جرم به کار رفته‌اند. قیمت مِثقال طلا که یکی از یکاهای رایج برای واحد جرم است بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیرد. انواع مثقال وجود دارد که مهمترین آن‌ها عبارت است از مثقال صیرفی که مقدار آن برابر است با (۲۴ نخود) و برابر با ۴٫۶۰۸ گرم است. البته برخی قیمت مثقال را معادل ۴٫۵ گرم یا ۵ گرم نیز در نظر می‌گیرند تا محاسبات را ساده کنند که البته این کار برای کالاهای کم‌ارزش انجام می‌شود. در برخی منابع نیز یک مثقال را معادل ۴٫۲۵ گرم در نظر گرفته‌اند. از قیمت مثقال صیرفی در طلافروشی‌ها برای اندازه‌گیری جرم طلا استفاده می‌شود.

تعداد

16,980,000 ریال    11:01:01    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:02    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:03    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:04    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:05    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:06    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:07    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:08    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:09    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:10    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:11    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:12    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:13    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:14    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:15    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:16    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:17    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:01:18    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:19    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:20    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:21    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:01:22    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:23    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:24    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:25    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:01:26    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:27    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:28    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:29    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:01:30    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:31    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:32    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:01:33    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:34    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:35    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:01:36    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:37    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:38    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:39    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:01:40    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:01:41    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:01:42    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:43    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:01:44    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:01:45    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:46    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:47    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:48    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:01:49    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:50    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:51    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:01:52    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:01:53    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:54    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:01:55    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:01:56    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:57    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:01:58    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:01:59    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:00    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:01    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:02:02    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:02:03    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:02:04    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:02:05    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:02:06    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:02:07    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:08    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:09    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:02:10    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:11    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:12    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:13    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:02:14    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:15    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:02:16    1397/11/16-16,990,000 ریال    11:02:17    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:02:18    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:02:19    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:20    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:21    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:22    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:02:23    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:24    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:25    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:26    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:27    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:28    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:29    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:30    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:31    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:32    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:33    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:34    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:35    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:36    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:37    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:38    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:39    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:02:40    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:41    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:42    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:43    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:44    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:45    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:46    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:47    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:48    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:49    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:50    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:51    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:52    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:02:53    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:54    1397/11/10-16,980,000 ریال    11:02:55    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:02:56    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:02:57    1397/11/16-16,950,000 ریال    11:02:58    1397/11/16-16,930,000 ریال    11:02:59    1397/11/16-16,940,000 ریال    11:03:00    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:03:01    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:03:02    1397/11/16-16,960,000 ریال    11:03:03    1397/11/16-16,970,000 ریال    11:03:04    1397/11/16-16,980,000 ریال    11:03:05    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:03:06    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:03:07    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:03:08    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:03:09    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:03:10    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:03:11    1397/11/16-16,920,000 ریال    11:03:12    1397/11/16-16,910,000 ریال    11:03:13    1397/11/16-16,900,000 ریال    11:03:14    1397/11/16
gold

احتمالا با این موارد هم علاقمند باشید

Reviews

Grade 

1397-10-02

یک مثقال

مثقال طلای 18 عیار با مثقال مظنه چه تفاوتی با یکدیگر دارند

Write your review

قیمت مثقال طلا

قیمت مثقال طلا برابر است با 4.6083 گرم، از دیرباز دو واحد «مثقال» و «درهم» با اصل یونانی دراخما به عنوان اصلی‌ترین یکاهای جرم به کار رفته‌اند. قیمت مِثقال طلا که یکی از یکاهای رایج برای واحد جرم است بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیرد. انواع مثقال وجود دارد که مهمترین آن‌ها عبارت است از مثقال صیرفی که مقدار آن برابر است با (۲۴ نخود) و برابر با ۴٫۶۰۸ گرم است. البته برخی قیمت مثقال را معادل ۴٫۵ گرم یا ۵ گرم نیز در نظر می‌گیرند تا محاسبات را ساده کنند که البته این کار برای کالاهای کم‌ارزش انجام می‌شود. در برخی منابع نیز یک مثقال را معادل ۴٫۲۵ گرم در نظر گرفته‌اند. از قیمت مثقال صیرفی در طلافروشی‌ها برای اندازه‌گیری جرم طلا استفاده می‌شود.

Write your review