فیلتر توسط

قیمت نفت

قیمت نَفت خام یا (پترولیوم پرایس) مایعی غلیظ و افروختنی به‌رنگ قهوه‌ای سیر یا سبز تیره یا سیاه است که در لایه‌های بالایی بخش‌هایی از پوستهٔ کره زمین یافت می‌شود. قیمت نفت تابع شرایط اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت بوده و به فراخور رشد اقتصادی کشور وارد کننده قیمت نفت نیز به تبع آن تغییر میکند. نفت شامل آمیزهٔ پیچیده‌ای از هیدروکربن‌هایی گوناگون است. بیش‌تر این هیدروکربن‌ها از زنجیرهٔ آلکان هستند؛ ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب یا خلوص تفاوت‌های زیادی داشته باشند. نفت را طلای سیاه مینامند. نفت جز سوخت‌های فسیلی به حساب می آید و تجدید ناپذیر است.

پلاک 0.100 گرمي=48500 1398/02/03 12:44:30-پلاک 0.200 گرمي=92000 1398/02/03 12:45:31-پلاک 0.300 گرمي=135500 1398/02/03 12:46:32-پلاک 0.400 گرمي=159500 1398/02/03 12:47:33-پلاک 0.500 گرمي=198500 1398/02/03 12:48:34-پلاک 0.600 گرمي=237500 1398/02/03 12:49:35-پلاک 0.700 گرمي=276500 1398/02/03 12:40:36-پلاک 0.800 گرمي=315000 1398/02/03 12:41:37-پلاک 0.900 گرمي=354000 1398/02/03 12:42:38-پلاک 1.000 گرمي=393000 1398/02/03 12:43:39-پلاک 1.100 گرمي=431500 1398/02/03 12:44:40-پلاک 1.200 گرمي=470500 1398/02/03 12:45:41-پلاک 1.300 گرمي=509500 1398/02/03 12:46:42-پلاک 1.400 گرمي=548500 1398/02/03 12:47:43-پلاک 1.500 گرمي=587000 1398/02/03 12:48:44-پلاک 1.600 گرمي=626000 1398/02/03 12:49:45-پلاک 1.700 گرمي=665000 1398/02/03 12:40:46-پلاک 1.800 گرمي=703500 1398/02/03 12:41:47-پلاک 1.900 گرمي=742500 1398/02/03 12:42:48-پلاک 2.000 گرمي=781500 1398/02/03 12:43:49-پلاک 2.100 گرمي=820500 1398/02/03 12:44:50-پلاک 0.100 گرمي=48500 1398/02/01 15:24:30-پلاک 0.200 گرمي=92000 1398/02/01 15:25:31-پلاک 0.300 گرمي=135500 1398/02/01 15:26:32-پلاک 0.400 گرمي=159500 1398/02/01 15:27:33-پلاک 0.500 گرمي=198500 1398/02/01 15:28:34-پلاک 0.600 گرمي=237500 1398/02/01 15:29:35-پلاک 0.700 گرمي=276500 1398/02/01 15:20:36-پلاک 0.800 گرمي=315000 1398/02/01 15:21:37-پلاک 0.900 گرمي=354000 1398/02/01 15:22:38-پلاک 1.000 گرمي=393000 1398/02/01 15:23:39-پلاک 1.100 گرمي=431500 1398/02/01 15:24:40-پلاک 1.200 گرمي=470500 1398/02/01 15:25:41-پلاک 1.300 گرمي=509500 1398/02/01 15:26:42-پلاک 1.400 گرمي=548500 1398/02/01 15:27:43-پلاک 1.500 گرمي=587000 1398/02/01 15:28:44-پلاک 1.600 گرمي=626000 1398/02/01 15:29:45-پلاک 1.700 گرمي=665000 1398/02/01 15:20:46-پلاک 1.800 گرمي=703500 1398/02/01 15:21:47-پلاک 1.900 گرمي=742500 1398/02/01 15:22:48-پلاک 2.000 گرمي=781500 1398/02/01 15:23:49-پلاک 2.100 گرمي=820500 1398/02/01 15:24:50-0.100 نرخ=48500 1398/01/27 14:14:30-0.200 نرخ=92000 1398/01/27 14:15:31-0.300 نرخ=135500 1398/01/27 14:16:32-0.400 نرخ=159500 1398/01/27 14:17:33-0.500 نرخ=198500 1398/01/27 14:18:34-0.600 نرخ=237500 1398/01/27 14:19:35-0.700 نرخ=276500 1398/01/27 14:10:36-0.800 نرخ=315000 1398/01/27 14:11:37-0.900 نرخ=354000 1398/01/27 14:12:38-1.000 نرخ=393000 1398/01/27 14:13:39-1.100 نرخ=431500 1398/01/27 14:14:40-1.200 نرخ=470500 1398/01/27 14:15:41-1.300 نرخ=509500 1398/01/27 14:16:42-1.400 نرخ=548500 1398/01/27 14:17:43-1.500 نرخ=587000 1398/01/27 14:18:44-1.600 نرخ=626000 1398/01/27 14:19:45-1.700 نرخ=665000 1398/01/27 14:10:46-1.800 نرخ=703500 1398/01/27 14:11:47-1.900 نرخ=742500 1398/01/27 14:12:48-2.000 نرخ=781500 1398/01/27 14:13:49-2.100 نرخ=820500 1398/01/27 14:14:50-نرخ برابري USD/EUR    0.8806968928    1.1355655352    1398/01/22    11:27-نرخ برابري USD/GBP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    11:28-نرخ برابري USD/INR    71.2667039562    0.0150317981    1398/01/22    11:29-نرخ برابري USD/AUD    1.5088873653    0.7097799579    1398/01/22    11:30-نرخ برابري USD/CAD    1.3360388032    0.7585812559    1398/01/22    11:31-نرخ برابري USD/SGD    1.3606630191    0.7359358261    1398/01/22    11:32-نرخ برابري USD/CHF    0.9960571779    1.0039685089    1398/01/22    11:33-نرخ برابري USD/MYR    5.1517353055    0.2515556908    1398/01/22    11:35-نرخ برابري USD/JPY    109.6528525252    0.0091205216    1398/01/22    11:35-نرخ برابري USD/CNY    6.7950868566    0.1571651537    1398/01/22    11:36-نرخ برابري USD/NZD    1.5765113587    0.6773180077    1398/01/22    11:37-نرخ برابري USD/THB    31.7586017832    0.0315975501    1398/01/22    11:38-نرخ برابري USD/HUF    280.1901558896    0.0035690058    1398/01/22    11:39-نرخ برابري USD/AED    3.6725000000    0.2722950776    1398/01/22    11:50-نرخ برابري USD/HKD    7.8567682577    0.1275510008    1398/01/22    11:51-نرخ برابري USD/MXN    19.0827397578    0.0525033767    1398/01/22    11:52-نرخ برابري USD/ZAR    13.8186360793    0.0723660521    1398/01/22    11:53-نرخ برابري USD/PHP    52.8715311726    0.0189137705    1398/01/22    11:55-نرخ برابري USD/SEK    9.0530202236    0.1105825239    1398/01/22    11:55-نرخ برابري USD/IDR    15160.7130568765    0.0000706179    1398/01/22    11:56-نرخ برابري USD/SAR    3.7500000000    0.2666666667    1398/01/22    11:57-نرخ برابري USD/BRL    3.7665551512    0.2655023505    1398/01/22    11:58-نرخ برابري USD/TRY    5.2888887031    0.1890756369    1398/01/22    11:59-نرخ برابري USD/KES    101.3331511190    0.0098685398    1398/01/22    11:50-نرخ برابري USD/KRW    1129.5053066575    0.0008855217    1398/01/22    11:51-نرخ برابري USD/EGP    17.8912536755    0.0558932325    1398/01/22    11:52-نرخ برابري USD/IQD    1190.8630858753    0.0008397271    1398/01/22    11:53-نرخ برابري USD/NOK    8.5875082733    0.1165582139    1398/01/22    11:55-نرخ برابري USD/KWD    0.3033672897    3.2963352916    1398/01/22    11:55-نرخ برابري USD/RUB    65.9792215882    0.0151562867    1398/01/22    11:56-نرخ برابري USD/DKK    6.5755335598    0.1520812266    1398/01/22    11:57-نرخ برابري USD/PKR    139.8720105162    0.0071593932    1398/01/22    11:58-نرخ برابري USD/ILS    3.6732865539    0.2722357792    1398/01/22    11:59-نرخ برابري USD/PLN    3.7806215812    0.2655067692    1398/01/22    12:00-نرخ برابري USD/QAR    3.6500000000    0.2757252757    1398/01/22    12:01-نرخ برابري USD/XAU    0.0007808591    1280.6571717890    1398/01/22    12:02-نرخ برابري USD/OMR    0.3855000000    2.6007802351    1398/01/22    12:03-نرخ برابري USD/COP    3153.0555219869    0.0003171538    1398/01/22    12:05-نرخ برابري USD/CLP    672.5512333391    0.0015868977    1398/01/22    12:05-نرخ برابري USD/TWD    30.9019359555    0.0323605332    1398/01/22    12:06-نرخ برابري USD/ARS    37.5551080995    0.0266353378    1398/01/22    12:07-نرخ برابري USD/CZK    22.6515512797    0.0551666055    1398/01/22    12:08-نرخ برابري USD/VND    23195.7010859256    0.0000531115    1398/01/22    12:09-نرخ برابري USD/MAD    9.5753250193    0.1055351082    1398/01/22    12:10-نرخ برابري USD/JOD    0.7090000000    1.5105372355    1398/01/22    12:11-نرخ برابري USD/BHD    0.3760000000    2.6595755681    1398/01/22    12:12-نرخ برابري USD/XOF    577.6992917195    0.0017310055    1398/01/22    12:13-نرخ برابري USD/LKR    181.8556129366    0.0055992006    1398/01/22    12:15-نرخ برابري USD/UAH    27.8936389519    0.0358505676    1398/01/22    12:15-نرخ برابري USD/NGN    362.9955676652    0.0027558553    1398/01/22    12:16-نرخ برابري USD/TND    2.9865583560    0.3358356935    1398/01/22    12:17-نرخ برابري USD/UGX    3685.2057392850    0.0002715290    1398/01/22    12:18-نرخ برابري USD/RON    5.1953683755    0.2385159198    1398/01/22    12:19-نرخ برابري USD/BDT    83.8617039251    0.0119253950    1398/01/22    12:20-نرخ برابري USD/PEN    3.3390982000    0.2995820578    1398/01/22    12:21-نرخ برابري USD/GEL    2.6559553619    0.3765139113    1398/01/22    12:22-نرخ برابري USD/XAF    577.6992917195    0.0017310055    1398/01/22    12:23-نرخ برابري USD/FJD    2.1275339225    0.5700277582    1398/01/22    12:25-نرخ برابري USD/VEF    9.9875000000    0.1001251565    1398/01/22    12:25-نرخ برابري USD/VES    1321.6923522898    0.0007566057    1398/01/22    12:26-نرخ برابري USD/BYN    2.1517576295    0.5657385159    1398/01/22    12:27-نرخ برابري USD/HRK    6.5586135638    0.1527050785    1398/01/22    12:28-نرخ برابري USD/UZS    8382.5360693171    0.0001192971    1398/01/22    12:29-نرخ برابري USD/BGN    1.7225935039    0.5805537571    1398/01/22    12:30-نرخ برابري USD/DZD    118.8388253090    0.0085157585    1398/01/22    12:31-نرخ برابري USD/IRR    52035.2599785818    0.0000237896    1398/01/22    12:32-نرخ برابري USD/DOP    50.5813175091    0.0197701555    1398/01/22    12:33-نرخ برابري USD/ISK    120.6378658023    0.0082892713    1398/01/22    12:35-نرخ برابري USD/XAG    0.0653583506    15.3002660536    1398/01/22    12:35-نرخ برابري USD/CRC    599.0508279755    0.0016693075    1398/01/22    12:36-نرخ برابري USD/SYP    515.9965816698    0.0019517608    1398/01/22    12:37-نرخ برابري USD/LYD    1.3880683155    0.7205256372    1398/01/22    12:38-نرخ برابري USD/JMD    131.9225528386    0.0075802115    1398/01/22    12:39-نرخ برابري USD/MUR    35.2956012068    0.0291591086    1398/01/22    12:50-نرخ برابري USD/GHS    5.9285358739    0.2029000556    1398/01/22    12:51-نرخ برابري USD/AOA    310.5185823563    0.0032215566    1398/01/22    12:52-نرخ برابري USD/UYU    32.6597391698    0.0306281160    1398/01/22    12:53-نرخ برابري USD/AFN    75.2575603695    0.0132877192    1398/01/22    12:55-نرخ برابري USD/LBP    1507.5000000000    0.0006633599    1398/01/22    12:55-نرخ برابري USD/XPF    105.0950956075    0.0095151920    1398/01/22    12:56-نرخ برابري USD/TTD    6.7816733623    0.1575562319    1398/01/22    12:57-نرخ برابري USD/TZS    2310.9255157515    0.0005327271    1398/01/22    12:58-نرخ برابري USD/ALL    109.6791306162    0.0091175058    1398/01/22    12:59-نرخ برابري USD/XCD    2.7025696069    0.3700319136    1398/01/22    12:50-نرخ برابري USD/GTQ    7.7211238111    0.1295158251    1398/01/22    12:51-نرخ برابري USD/NPR    115.5612266096    0.0087289568    1398/01/22    12:52-نرخ برابري USD/BOB    6.9112768696    0.1556910635    1398/01/22    12:53-نرخ برابري USD/ZWD    361.9000000000    0.0027631953    1398/01/22    12:55-نرخ برابري USD/BBD    2.0000000000    0.5000000000    1398/01/22    12:55-نرخ برابري USD/CUC    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/22    12:56-نرخ برابري USD/LAK    8563.5150010318    0.0001167759    1398/01/22    12:57-نرخ برابري USD/BND    1.3606630191    0.7359358261    1398/01/22    12:58-نرخ برابري USD/BWP    10.5252185582    0.0950099055    1398/01/22    12:59-نرخ برابري USD/HNL    25.3915015855    0.0509978861    1398/01/22    13:00-نرخ برابري USD/PYG    6065.7100267536    0.0001658883    1398/01/22    13:01-نرخ برابري USD/ETB    28.3786225227    0.0352377922    1398/01/22    13:02-نرخ برابري USD/NAD    13.8186360793    0.0723660521    1398/01/22    13:03-نرخ برابري USD/PGK    3.2615539563    0.3066023170    1398/01/22    13:05-نرخ برابري USD/SDG    57.5295565093    0.0210395399    1398/01/22    13:05-نرخ برابري USD/MOP    8.0821713055    0.1237291270    1398/01/22    13:06-نرخ برابري USD/NIO    32.5577239015    0.0307156778    1398/01/22    13:07-نرخ برابري USD/BMD    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/22    13:08-نرخ برابري USD/KZT    378.1301306229    0.0026555922    1398/01/22    13:09-نرخ برابري USD/PAB    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/22    13:10-نرخ برابري USD/BAM    1.7225935039    0.5805537571    1398/01/22    13:11-نرخ برابري USD/GYD    209.0608565632    0.0057832965    1398/01/22    13:12-نرخ برابري USD/YER    250.3880306369    0.0039938011    1398/01/22    13:13-نرخ برابري USD/MGA    3611.5707687165    0.0002768955    1398/01/22    13:15-نرخ برابري USD/KYD    0.8200077396    1.2195006858    1398/01/22    13:15-نرخ برابري USD/MZN    62.0993250793    0.0161032356    1398/01/22    13:16-نرخ برابري USD/RSD    105.3100130835    0.0095868073    1398/01/22    13:17-نرخ برابري USD/SCR    13.6022637583    0.0735171756    1398/01/22    13:18-نرخ برابري USD/AMD    585.0515713238    0.0020616369    1398/01/22    13:19-نرخ برابري USD/SBD    7.9711566555    0.125552382    1398/01/22    13:20-نرخ برابري USD/AZN    1.6965928566    0.5895513573    1398/01/22    13:21-نرخ برابري USD/SLL    8517.1351639817    0.0001188053    1398/01/22    13:22-نرخ برابري USD/TOP    2.2659395663    0.5515129035    1398/01/22    13:23-نرخ برابري USD/BZD    2.0128855073    0.5967995917    1398/01/22    13:25-نرخ برابري USD/MWK    728.1313502022    0.0013733786    1398/01/22    13:25-نرخ برابري USD/GMD    59.5135128119    0.0201965068    1398/01/22    13:26-نرخ برابري USD/BIF    1795.9830212958    0.0005567981    1398/01/22    13:27-نرخ برابري USD/SOS    578.3652355112    0.0017290113    1398/01/22    13:28-نرخ برابري USD/HTG    77.7852323885    0.0128560760    1398/01/22    13:29-نرخ برابري USD/GNF    9155.8356629656    0.0001092319    1398/01/22    13:30-نرخ برابري USD/MVR    15.5182779189    0.0655501399    1398/01/22    13:31-نرخ برابري USD/MNT    2639.8557827071    0.0003788102    1398/01/22    13:32-نرخ برابري USD/CDF    1630.1896038303    0.0006135256    1398/01/22    13:33-نرخ برابري USD/STN    21.5588355555    0.0563856957    1398/01/22    13:35-نرخ برابري USD/TJS    9.5371933156    0.1059637083    1398/01/22    13:35-نرخ برابري USD/KPW    900.0579123109    0.0011110396    1398/01/22    13:36-نرخ برابري USD/MMK    1533.1690325150    0.0006522538    1398/01/22    13:37-نرخ برابري USD/LSL    13.8186360793    0.0723660521    1398/01/22    13:38-نرخ برابري USD/LRD    160.0508626122    0.0062580138    1398/01/22    13:39-نرخ برابري USD/KGS    69.7996389782    0.0153267217    1398/01/22    13:50-نرخ برابري USD/GIP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    13:51-نرخ برابري USD/XPT    0.0012603739    793.5153507939    1398/01/22    13:52-نرخ برابري USD/MDL    17.1558502528    0.0583231502    1398/01/22    13:53-نرخ برابري USD/CUP    26.5000000000    0.0377358591    1398/01/22    13:55-نرخ برابري USD/KHR    5010.5689227113    0.0002593575    1398/01/22    13:55-نرخ برابري USD/MKD    55.0535351980    0.0185036011    1398/01/22    13:56-نرخ برابري USD/VUV    113.8796055585    0.0087812036    1398/01/22    13:57-نرخ برابري USD/MRU    35.8599950070    0.0278950067    1398/01/22    13:58-نرخ برابري USD/ANG    1.7899997001    0.5586593115    1398/01/22    13:59-نرخ برابري USD/SZL    13.8186360793    0.0723660521    1398/01/22    13:50-نرخ برابري USD/CVE    97.1155563706    0.0102971292    1398/01/22    13:51-نرخ برابري USD/SRD    7.5575221322    0.1350955959    1398/01/22    13:52-نرخ برابري USD/XPD    0.0007390276    1353.1295365731    1398/01/22    13:53-نرخ برابري USD/SVC    8.7500000000    0.1152857153    1398/01/22    13:55-نرخ برابري USD/BSD    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/22    13:55-نرخ برابري USD/XDR    0.7182596527    1.3922735781    1398/01/22    13:56-نرخ برابري USD/RWF    888.8525659955    0.0011250560    1398/01/22    13:57-نرخ برابري USD/AWG    1.7900000000    0.5586592179    1398/01/22    13:58-نرخ برابري USD/DJF    177.7696370516    0.0056252576    1398/01/22    13:59-نرخ برابري USD/BTN    71.2667039562    0.0150317981    1398/01/22    15:00-نرخ برابري USD/KMF    533.2755687896    0.0023080058    1398/01/22    15:01-نرخ برابري USD/WST    2.6078665863    0.3835551987    1398/01/22    15:02-نرخ برابري USD/SPL    0.1666666660    6.0000000250    1398/01/22    15:03-نرخ برابري USD/ERN    15.0000000000    0.0666666667    1398/01/22    15:05-نرخ برابري USD/FKP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    15:05-نرخ برابري USD/SHP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    15:06-نرخ برابري USD/JEP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    15:07-نرخ برابري USD/TMT    3.5000005605    0.2857152500    1398/01/22    15:08-نرخ برابري USD/TVD    1.5088873653    0.7097799579    1398/01/22    15:09-نرخ برابري USD/IMP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    15:10-نرخ برابري USD/GGP    0.7666578715    1.3053798035    1398/01/22    15:11-نرخ برابري USD/ZMW    11.9560268069    0.0836398259    1398/01/22    15:12-نرخ برابري USD/GBP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    14:58-نرخ برابري USD/INR    71.2777039572    0.0150317981    1398/01/25    14:59-نرخ برابري USD/AUD    1.5088873753    0.7097799579    1398/01/25    11:30-نرخ برابري USD/CAD    1.3370388032    0.7585812559    1398/01/25    11:31-نرخ برابري USD/SGD    1.3707730191    0.7359358271    1398/01/25    11:32-نرخ برابري USD/CHF    0.9970571779    1.0039785089    1398/01/25    11:33-نرخ برابري USD/MYR    5.1517353055    0.2515557908    1398/01/25    11:35-نرخ برابري USD/JPY    109.7528525252    0.0091205217    1398/01/25    11:35-نرخ برابري USD/CNY    7.7950878577    0.1571751537    1398/01/25    11:37-نرخ برابري USD/NZD    1.5775113587    0.7773180077    1398/01/25    11:37-نرخ برابري USD/THB    31.7587017832    0.0315975501    1398/01/25    11:38-نرخ برابري USD/HUF    280.1901558897    0.0035790058    1398/01/25    11:39-نرخ برابري USD/AED    3.7725000000    0.2722950777    1398/01/25    11:50-نرخ برابري USD/HKD    7.8577782577    0.1275510008    1398/01/25    11:51-نرخ برابري USD/MXN    19.0827397578    0.0525033777    1398/01/25    11:52-نرخ برابري USD/ZAR    13.8187370793    0.0723770521    1398/01/25    11:53-نرخ برابري USD/PHP    52.8715311727    0.0189137705    1398/01/25    11:55-نرخ برابري USD/SEK    9.0530202237    0.1105825239    1398/01/25    11:55-نرخ برابري USD/IDR    15170.7130578775    0.0000707179    1398/01/25    11:57-نرخ برابري USD/SAR    3.7500000000    0.2777777777    1398/01/25    11:57-نرخ برابري USD/BRL    3.7775551512    0.2755023505    1398/01/25    11:58-نرخ برابري USD/TRY    5.2888887031    0.1890757379    1398/01/25    11:59-نرخ برابري USD/KES    101.3331511190    0.0098785398    1398/01/25    11:50-نرخ برابري USD/KRW    1129.5053077575    0.0008855217    1398/01/25    11:51-نرخ برابري USD/EGP    17.8912537755    0.0558932325    1398/01/25    11:52-نرخ برابري USD/IQD    1190.8730858753    0.0008397271    1398/01/25    11:53-نرخ برابري USD/NOK    8.5875082733    0.1175582139    1398/01/25    11:55-نرخ برابري USD/KWD    0.3033772897    3.2973352917    1398/01/25    11:55-نرخ برابري USD/RUB    75.9792215882    0.0151572877    1398/01/25    11:57-نرخ برابري USD/DKK    7.5755335598    0.1520812277    1398/01/25    11:57-نرخ برابري USD/PKR    139.8720105172    0.0071593932    1398/01/25    11:58-نرخ برابري USD/ILS    3.7732875539    0.2722357792    1398/01/25    11:59-نرخ برابري USD/PLN    3.7807215812    0.2755077792    1398/01/25    12:00-نرخ برابري USD/QAR    3.7500000000    0.2757252757    1398/01/25    12:01-نرخ برابري USD/XAU    0.0007808591    1280.7571717890    1398/01/25    12:02-نرخ برابري USD/OMR    0.3855000000    2.7007802351    1398/01/25    12:03-نرخ برابري USD/COP    3153.0555219879    0.0003171538    1398/01/25    12:05-نرخ برابري USD/CLP    772.5512333391    0.0015878977    1398/01/25    12:05-نرخ برابري USD/TWD    30.9019359555    0.0323705332    1398/01/25    12:07-نرخ برابري USD/ARS    37.5551080995    0.0277353378    1398/01/25    12:07-نرخ برابري USD/CZK    22.7515512797    0.0551777055    1398/01/25    12:08-نرخ برابري USD/VND    23195.7010859257    0.0000531115    1398/01/25    12:09-نرخ برابري USD/MAD    9.5753250193    0.1055351082    1398/01/25    12:10-نرخ برابري USD/JOD    0.7090000000    1.5105372355    1398/01/25    12:11-نرخ برابري USD/BHD    0.3770000000    2.7595755781    1398/01/25    12:12-نرخ برابري USD/XOF    577.7992917195    0.0017310055    1398/01/25    12:13-نرخ برابري USD/LKR    181.8557129377    0.0055992007    1398/01/25    12:15-نرخ برابري USD/UAH    27.8937389519    0.0358505777    1398/01/25    12:15-نرخ برابري USD/NGN    372.9955777752    0.0027558553    1398/01/25    12:17-نرخ برابري USD/TND    2.9875583570    0.3358357935    1398/01/25    12:17-نرخ برابري USD/UGX    3785.2057392850    0.0002715290    1398/01/25    12:18-نرخ برابري USD/RON    5.1953783755    0.2385159198    1398/01/25    12:19-نرخ برابري USD/BDT    83.8717039251    0.0119253950    1398/01/25    12:20-نرخ برابري USD/PEN    3.3390982000    0.2995820578    1398/01/25    12:21-نرخ برابري USD/GEL    2.7559553719    0.3775139113    1398/01/25    12:22-نرخ برابري USD/XAF    577.7992917195    0.0017310055    1398/01/25    12:23-نرخ برابري USD/FJD    2.1275339225    0.5700277582    1398/01/25    12:25-نرخ برابري USD/VEF    9.9875000000    0.1001251575    1398/01/25    12:25-نرخ برابري USD/VES    1321.7923522898    0.0007577057    1398/01/25    12:27-نرخ برابري USD/BYN    2.1517577295    0.5757385159    1398/01/25    12:27-نرخ برابري USD/HRK    7.5587135738    0.1527050785    1398/01/25    12:28-نرخ برابري USD/UZS    8382.5370793171    0.0001192971    1398/01/25    12:29-نرخ برابري USD/BGN    1.7225935039    0.5805537571    1398/01/25    12:30-نرخ برابري USD/DZD    118.8388253090    0.0085157585    1398/01/25    12:31-نرخ برابري USD/IRR    52035.2599785818    0.0000237897    1398/01/25    12:32-نرخ برابري USD/DOP    50.5813175091    0.0197701555    1398/01/25    12:33-نرخ برابري USD/ISK    120.7378758023    0.0082892713    1398/01/25    12:35-نرخ برابري USD/XAG    0.0753583507    15.3002770537    1398/01/25    12:35-نرخ برابري USD/CRC    599.0508279755    0.0017793075    1398/01/25    12:37-نرخ برابري USD/SYP    515.9975817798    0.0019517708    1398/01/25    12:37-نرخ برابري USD/LYD    1.3880783155    0.7205257372    1398/01/25    12:38-نرخ برابري USD/JMD    131.9225528387    0.0075802115    1398/01/25    12:39-نرخ برابري USD/MUR    35.2957012078    0.0291591087    1398/01/25    12:50-نرخ برابري USD/GHS    5.9285358739    0.2029000557    1398/01/25    12:51-نرخ برابري USD/AOA    310.5185823573    0.0032215577    1398/01/25    12:52-نرخ برابري USD/UYU    32.7597391798    0.0307281170    1398/01/25    12:53-نرخ برابري USD/AFN    75.2575703795    0.0132877192    1398/01/25    12:55-نرخ برابري USD/LBP    1507.5000000000    0.0007733599    1398/01/25    12:55-نرخ برابري USD/XPF    105.0950957075    0.0095151920    1398/01/25    12:57-نرخ برابري USD/TTD    7.7817733723    0.1575572319    1398/01/25    12:57-نرخ برابري USD/TZS    2310.9255157515    0.0005327271    1398/01/25    12:58-نرخ برابري USD/ALL    109.7791307172    0.0091175058    1398/01/25    12:59-نرخ برابري USD/XCD    2.7025797079    0.3700319137    1398/01/25    12:50-نرخ برابري USD/GTQ    7.7211238111    0.1295158251    1398/01/25    12:51-نرخ برابري USD/NPR    115.5712277097    0.0087289578    1398/01/25    12:52-نرخ برابري USD/BOB    7.9112778797    0.1557910735    1398/01/25    12:53-نرخ برابري USD/ZWD    371.9000000000    0.0027731953    1398/01/25    12:55-نرخ برابري USD/BBD    2.0000000000    0.5000000000    1398/01/25    12:55-نرخ برابري USD/CUC    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/25    12:57-نرخ برابري USD/LAK    8573.5150010318    0.0001177759    1398/01/25    12:57-نرخ برابري USD/BND    1.3707730191    0.7359358271    1398/01/25    12:58-نرخ برابري USD/BWP    10.5252185582    0.0950099055    1398/01/25    12:59-نرخ برابري USD/HNL    25.3915015855    0.0509978871    1398/01/25    13:00-نرخ برابري USD/PYG    7075.7100277537    0.0001758883    1398/01/25    13:01-نرخ برابري USD/ETB    28.3787225227    0.0352377922    1398/01/25    13:02-نرخ برابري USD/NAD    13.8187370793    0.0723770521    1398/01/25    13:03-نرخ برابري USD/PGK    3.2715539573    0.3077023170    1398/01/25    13:05-نرخ برابري USD/SDG    57.5295575093    0.0210395399    1398/01/25    13:05-نرخ برابري USD/MOP    8.0821713055    0.1237291270    1398/01/25    13:07-نرخ برابري USD/NIO    32.5577239015    0.0307157778    1398/01/25    13:07-نرخ برابري USD/BMD    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/25    13:08-نرخ برابري USD/KZT    378.1301307229    0.0027555922    1398/01/25    13:09-نرخ برابري USD/PAB    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/25    13:10-نرخ برابري USD/BAM    1.7225935039    0.5805537571    1398/01/25    13:11-نرخ برابري USD/GYD    209.0708575732    0.0057832975    1398/01/25    13:12-نرخ برابري USD/YER    250.3880307379    0.0039938011    1398/01/25    13:13-نرخ برابري USD/MGA    3711.5707787175    0.0002778955    1398/01/25    13:15-نرخ برابري USD/KYD    0.8200077397    1.2195007858    1398/01/25    13:15-نرخ برابري USD/MZN    72.0993250793    0.0171032357    1398/01/25    13:17-نرخ برابري USD/RSD    105.3100130835    0.0095878073    1398/01/25    13:17-نرخ برابري USD/SCR    13.7022737583    0.0735171757    1398/01/25    13:18-نرخ برابري USD/AMD    585.0515713238    0.0020717379    1398/01/25    13:19-نرخ برابري USD/SBD    7.9711577555    0.125552382    1398/01/25    13:20-نرخ برابري USD/AZN    1.7975928577    0.5895513573    1398/01/25    13:21-نرخ برابري USD/SLL    8517.1351739817    0.0001188053    1398/01/25    13:22-نرخ برابري USD/TOP    2.2759395773    0.5515129035    1398/01/25    13:23-نرخ برابري USD/BZD    2.0128855073    0.5977995917    1398/01/25    13:25-نرخ برابري USD/MWK    728.1313502022    0.0013733787    1398/01/25    13:25-نرخ برابري USD/GMD    59.5135128119    0.0201975078    1398/01/25    13:27-نرخ برابري USD/BIF    1795.9830212958    0.0005577981    1398/01/25    13:27-نرخ برابري USD/SOS    578.3752355112    0.0017290113    1398/01/25    13:28-نرخ برابري USD/HTG    77.7852323885    0.0128570770    1398/01/25    13:29-نرخ برابري USD/GNF    9155.8357729757    0.0001092319    1398/01/25    13:30-نرخ برابري USD/MVR    15.5182779189    0.0755501399    1398/01/25    13:31-نرخ برابري USD/MNT    2739.8557827071    0.0003788102    1398/01/25    13:32-نرخ برابري USD/CDF    1730.1897038303    0.0007135257    1398/01/25    13:33-نرخ برابري USD/STN    21.5588355555    0.0573857957    1398/01/25    13:35-نرخ برابري USD/TJS    9.5371933157    0.1059737083    1398/01/25    13:35-نرخ برابري USD/KPW    900.0579123109    0.0011110397    1398/01/25    13:37-نرخ برابري USD/MMK    1533.1790325150    0.0007522538    1398/01/25    13:37-نرخ برابري USD/LSL    13.8187370793    0.0723770521    1398/01/25    13:38-نرخ برابري USD/LRD    170.0508727122    0.0072580138    1398/01/25    13:39-نرخ برابري USD/KGS    79.7997389782    0.0153277217    1398/01/25    13:50-نرخ برابري USD/GIP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    13:51-نرخ برابري USD/XPT    0.0012703739    793.5153507939    1398/01/25    13:52-نرخ برابري USD/MDL    17.1558502528    0.0583231502    1398/01/25    13:53-نرخ برابري USD/CUP    27.5000000000    0.0377358591    1398/01/25    13:55-نرخ برابري USD/KHR    5010.5789227113    0.0002593575    1398/01/25    13:55-نرخ برابري USD/MKD    55.0535351980    0.0185037011    1398/01/25    13:57-نرخ برابري USD/VUV    113.8797055585    0.0087812037    1398/01/25    13:57-نرخ برابري USD/MRU    35.8599950070    0.0278950077    1398/01/25    13:58-نرخ برابري USD/ANG    1.7899997001    0.5587593115    1398/01/25    13:59-نرخ برابري USD/SZL    13.8187370793    0.0723770521    1398/01/25    13:50-نرخ برابري USD/CVE    97.1155573707    0.0102971292    1398/01/25    13:51-نرخ برابري USD/SRD    7.5575221322    0.1350955959    1398/01/25    13:52-نرخ برابري USD/XPD    0.0007390277    1353.1295375731    1398/01/25    13:53-نرخ برابري USD/SVC    8.7500000000    0.1152857153    1398/01/25    13:55-نرخ برابري USD/BSD    1.0000000000    1.0000000000    1398/01/25    13:55-نرخ برابري USD/XDR    0.7182597527    1.3922735781    1398/01/25    13:57-نرخ برابري USD/RWF    888.8525759955    0.0011250570    1398/01/25    13:57-نرخ برابري USD/AWG    1.7900000000    0.5587592179    1398/01/25    13:58-نرخ برابري USD/DJF    177.7797370517    0.0057252577    1398/01/25    13:59-نرخ برابري USD/BTN    71.2777039572    0.0150317981    1398/01/25    15:00-نرخ برابري USD/KMF    533.2755787897    0.0023080058    1398/01/25    15:01-نرخ برابري USD/WST    2.7078775873    0.3835551987    1398/01/25    15:02-نرخ برابري USD/SPL    0.1777777770    7.0000000250    1398/01/25    15:03-نرخ برابري USD/ERN    15.0000000000    0.0777777777    1398/01/25    15:05-نرخ برابري USD/FKP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    15:05-نرخ برابري USD/SHP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    15:07-نرخ برابري USD/JEP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    15:07-نرخ برابري USD/TMT    3.5000005705    0.2857152500    1398/01/25    15:08-نرخ برابري USD/TVD    1.5088873753    0.7097799579    1398/01/25    15:09-نرخ برابري USD/IMP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    15:10-نرخ برابري USD/GGP    0.7777578715    1.3053798035    1398/01/25    15:11-نرخ برابري USD/ZMW    11.9570278079    0.0837398259    1398/01/25    15:12-پلاک 0.100 گرمي=48500 1398/01/26 13:54:30-پلاک 0.200 گرمي=92000 1398/01/26 13:55:31-پلاک 0.300 گرمي=135500 1398/01/26 13:56:32-پلاک 0.400 گرمي=159500 1398/01/26 13:57:33-پلاک 0.500 گرمي=198500 1398/01/26 13:58:34-پلاک 0.600 گرمي=237500 1398/01/26 13:59:35-پلاک 0.700 گرمي=276500 1398/01/26 13:50:36-پلاک 0.800 گرمي=315000 1398/01/26 13:51:37-پلاک 0.900 گرمي=354000 1398/01/26 13:52:38-پلاک 1.000 گرمي=393000 1398/01/26 13:53:39-پلاک 1.100 گرمي=431500 1398/01/26 13:54:40-پلاک 1.200 گرمي=470500 1398/01/26 13:55:41-پلاک 1.300 گرمي=509500 1398/01/26 13:56:42-پلاک 1.400 گرمي=548500 1398/01/26 13:57:43-پلاک 1.500 گرمي=587000 1398/01/26 13:58:44-پلاک 1.600 گرمي=626000 1398/01/26 13:59:45-پلاک 1.700 گرمي=665000 1398/01/26 13:50:46-پلاک 1.800 گرمي=703500 1398/01/26 13:51:47-پلاک 1.900 گرمي=742500 1398/01/26 13:52:48-پلاک 2.000 گرمي=781500 1398/01/26 13:53:49-پلاک 2.100 گرمي=820500 1398/01/26 13:54:50
قیمت نفت خام سبک|جدول قیمت نفت ایران|قیمت نفت اوپک زنده-98/02/03

5 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فیلترهای فعال